Tropikmässans regler för utställare


Regler och ansvarsförsäkran gällande för Malmö Tropikmässa:

Handel utanför lokalen
Det är strängeligen förbjudet att handla med djur på parkering eller ej avsedd plats i lokalen.

Samhällets krav
Att följa samhällets olika regler om tillstånd mm är ditt eget ansvar som säljare. Vi förutsätter att du själv kontrollerar vad som gäller för dig och dina djur. Den som bokat bord på mässan är ansvarig för alla djur på sina bord och för att alla medhjälpare följer reglerna för mässan.

Tropikmässan prioriterar följande:
Regler för handel med listade djur skall följas. Djur på EG-bilaga A får endast säljas om de uppfyller alla krav gällande intyg och märkning. All nödvändig dokumentation skall finnas tillgänglig på mässan
Djur som förekommer i den inhemska faunan får endast säljas med dokumentation som styrker det lagliga ursprunget, oavsett om arten är listad eller inte. Kravet gäller inte husmus eller brunråtta.
Djur som enligt svenska regler ej får säljas till hobby och sällskap får ej förekomma på mässan.
Kemikalier som kvalsterbekämpningmedel, desinfektionsmedel mm får endast säljas om de uppfyller tillämpliga svenska krav. Vår utgångspunkt är att förpackningen skall ha information och varningstext på svenska, vi kommer inte att tillåta försäljning av kemiska preparat som inte uppfyller det kravet.
Med behållare avses nedan alla burar, lådor, akvarier etc. där djur hålls under mässan.

Djurskydd
Med tanke på samhällets intresse för våra mässor är det viktigt att visa att vi kan hantera djuren på ett bra sätt. Tänk till lite extra så att det både blir bra för djuren och trevligt att se på för besökarna. Följande krav gäller på våra mässor:

Djur skall normalt hållas och säljas en och en. För arter där det uppenbart kan vara lämpligt att ha flera tillsammans, t ex möss och kackerlackor, kan detta tillåtas. Reptiler skall hållas en och en. Hålls flera djur tillsammans skall måtten anpassas till detta.
Djur som hålls en och en skall hållas och säljas i transportbehållare som skall ingå i köpet. För djur som hålls flera skall säljaren kunna tillhandahålla lämpliga transportbehållare.
Djurens behov av värme och fukt skall tillgodoses allt efter vad som behövs för att tillgodose artens behov. Särskilt fuktkrävande djur skall duschas vid behov. För särskilt känsliga djur skall säljaren kunna mäta fukt och temperatur. Vid behov skall djuren ha tillgång till lämpligt foder.
All hantering skall ske så att onödig stress undviks. Uppenbart stressande djur skall tas bort från försäljningsbordet. Behållare och djur får ej hanteras så att djuren stressas i onödan.
Endast djur i gott hälsotillstånd utan yttre parasiter får säljas. Av föreningen anlitad djurskyddsansvarig på plats avgör hälsofrågor i tveksamma fall och anvisningar av denne skall följas.
Skötselråd skall lämnas till sålda djur. Säljaren skall kunna lämna all relevant information som är nödvändig för att en köpare skall kunna sköta djuren på rätt sätt. Säljaren skall till köpare lämna ett överlåtelsedokument/kvitto med säljarens kontaktuppgifter och uppgifter om antal och art gällande sålda djur.
Gnagare skall ha trygghetsskapande inredning samt tillgång till foder och vatten. Ej avvanda gnagare får inte säljas levande.
Säljare skall informera köpare om att det ej är tillåtet att gå runt med djur på mässan, de skall föras kortaste väg ut eller till förvaring. Säljare skall vid behov förvara djur åt köparen tills mässan stänger.
Behållare skall vid behov rengöras.
Djurskyddsmyndighetens regler för hållning av sällskapsdjur, L80, 2019:15, innehåller regler för försäljning av djur som gäller under mässan. Reglerna i L 80 om utrymme och vissa miljökrav gäller ej för reptil, groddjur och fisk där i stället kraven nedan gäller. För övriga djur skall kraven i tillämpliga regler om hållande uppfyllas, främst L 80, 2005:8.
Djurskyddsmyndighetens regler för transport, L 5, 2019:7, är minimikrav under transport till och från mässan.

Förpackning/hållande

Alla behållare skall vara rymningssäkra!
Behållare skall vara synligt märkta med djurets vetenskapliga namn, svenskt namn om det finns, kön om det är känt samt säljarens namn och telefonnummer.
Behållare skall vara insynsskyddade i alla riktningar utom en. Inredningen skall vara trygghetsskapande. Marklevande djur skall ha lämpligt bottenmaterial, klättrande skall ha lämplig inredning för klättring, vattenlevande djur skall hållas i vatten.
Avseende reptiler och amfibier är minimistorlek för kortaste sida på behållare eller, för rund behållare diametern: 
- För ödlor och amfibier 1.5 gånger måttet nos - anal
- För ormar 0.3 gånger måttet nos - svansspets
- För sköldpaddor 2 gånger ryggsköldens längd
Minsta volym dock 1.5 dl
Höjd skall avpassas till storlek och beteende. Djuren skall obehindrat kunna röra sig, vila och vända sig i behållarna.
Fisk får säljas förpackade i plastpåsar enligt vanlig praxis, volym och luft/syre skall vara rimligt för innehållet. Sådana påsar får dock inte stå synligt på bordet utan de får bara tas fram och visas för seriösa spekulanter. Fisk som visas skall ha normala akvarieförhållanden.
Som alternativ kan djuren hållas så att samtliga krav enligt L 80 uppfylls. I det fallet kan flera reptiler hållas tillsammans. Detta gäller dock inte giftiga arter.
För däggdjur och fågel som ligger under L 80 skall samtliga krav när det gäller hållande uppfyllas under mässan. Det gäller alltså utrymmeskrav, inredning, krav på att de inte får hållas ensamma osv.
Djur skall transporteras till mässan under djurskyddsmässigt acceptabla former. Reptiler, amfibier och ryggradslösa djur bör normalt transporteras i frigolitlådor eller liknande för att skydda dem mot temperaturväxlingar.

Giftiga djur
Med giftiga djur avses i dessa regler djur som kan orsaka väsentlig skada på människor. Med giftiga ormar avses inte trynsnok och arter med liknande risk. Giftiga djurskallhållas i hållbara behållare som är säkrade mot att gå upp och konstruerade så att djuren inte kan bita, sticka eller i förekommande fall spotta genom behållaren. Med hållbar menas att behållaren skall kunna tappas från en meters höjd utan att gå upp eller spricka. Behållaren skall märkas med giftsymbol samt fullständigt artnamn. Giftiga djur får endast säljas till person över 18 år som dessutom är känd eller kan övertyga säljaren om sin lämplighet. intyg. Säljare av giftiga djur skall noga upplysa köpare om att dessa djur ej får bäras runt under mässan utan skall tas direkt ut. Säljare av giftiga djur måste kunna förvara sålda giftiga djur åt köparen under mässan. Säljare av giftiga djur får ej lämna dem obevakade på bordet. Måste säljare lämna bord med giftiga djur och ingen ersättare kan hittas skall djuren packas ner utom räckhåll för besökare. Giftiga djur får under inga omständigheter tas ur behållare under mässan. Måste av någon anledning ett giftigt djur hanteras skall funktionär kontaktas för anvisning av lämplig plats. Giftiga ormar skall hållas i displaybox eller liknande så att besökarna ej kan nå och hantera djurens behållare. Konstruktionen skall vara sådan att god översikt finns till lådorna så att de inte onödigtvis måste hanteras samtidigt som det säkerställs att besökarna inte kan nå behållarna utan iögonfallande besvär. Behållare som säkrats på detta sätt i displaybox behöver ej vara dubbla. I det fall detta villkor ej uppfylls så skall giftiga ormar vara dubbelpackade, alltså en hel låda i en annan hel låda.
Ryggradslösa djur

Ovanstående krav gäller inte ryggradslösa djur. Dessa skall ändå hanteras så att ett gott djurskydd upprätthålls och kraven ovan kan då i tillämpliga delar ses som riktlinjer för hur man bör göra för att hålla djuren på ett lämpligt sätt.

Kraven för giftiga arter gäller dock även för ryggradslösa djur.


Regler vid försäljning av foderinsekter på Malmö Tropikmässa
Regler vid försäljning av foderinsekter på Malmö Tropikmässa På grund av att det under tidigare mässor rymt insekter som orsakat stora saneringskostnader och mycket besvär för Mässhallarnas verksamheter kommer mässan nu med regler för hanteringen av foderinsekter.

Utställare skall vid incheckning meddela om försäljning av foderinsekter kommer att bedrivas.

Alla insekter skall vara säkert förpackade vid ankomst. Syrsor och andra insekter som hoppar eller flyger får inte packas om inom lokalerna.

Inga insekter får ställas upp på borden innan de är inspekterade av mässans personal.

Hussyrsor (Acaheta domestica) och andra insekter som är klassade som skadeinsekter eller kan befaras sprida sig i inomhusklimat är inte tillåtna.

Mässan förbehåller sig rätten att avvisa försäljning som inte uppfyller ovanstående krav.
Undantag

I den mån det för någon art med särskilda behov finns anledning att frångå våra regler så kan detta eventuellt tillåtas men det skall då vara uppenbart att det är till djurets bästa och efter diskussion med oss.

Trivselregler
Alkohol och droger får ej förekomma på mässan, lättöl och motsvarande är tillåtet. Rökning är ej tillåtet.
God ordning och trevlig stämning skall råda på mässan. Säljare som inte respekterar regler och tillsägelser kommer att avvisas.
Information

Djur som ej är tillåtna för privatperson i Sverige:
Primater, rovfåglar, rovdjur (Carnivora) med några undantag, vildfångade djur utom fisk och ryggradslösa djur, kräftor och europeiska fåglar (oklar regel)

Länkar:

Jordbruksverket, allmän information

L 80, regler för hur sällskapsdjur skall hållas och säljas:

https://jvdoc.sharepoint.com/sites/sjvfs/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fsjvfs%2FShared%20Documents%2F2019%5F15%2F2019%2D015%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fsjvfs%2FShared%20Documents%2F2019%5F15&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9qdmRvYy5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86Yjovcy9zanZmcy9FVExoNHQzRjNMdElscDZOOXVYdngwd0JZU3B0SnhmejhoektubDlJbVJ0Z2F3P3J0aW1lPThTZ21kQXRYMkVn

L 5, regler för transport av djur:

https://jvdoc.sharepoint.com/sites/sjvfs/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fsjvfs%2FShared%20Documents%2F2019%5F7%2F2019%2D007%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fsjvfs%2FShared%20Documents%2F2019%5F7&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9qdmRvYy5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86Yjovcy9zanZmcy9FVEM1WlktcExCdFB1dGhYZVN6UGhvQUJBTFFxclFxOVhvaW1oU3RmS3U2S2F3P3J0aW1lPWZFdUFoUXRYMkVn

Artskyddsförordning, svenska regler för hotade arter mm, innehåller bilaga N och n med särskilda krav:

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070845.HTM

EG 338/97, regler för handel med hotade arter, europeiska CITES-regler:

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1997R0338:19970601:SV:PDF

EG 407/2009, artbilagor till ovanstående, bilaga A – D, VIKTIG!!!

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:123:0003:0061:SV:PDF

Lagstiftning för handel med vilda djur och växter i Europeiska unionen. En inledning till CITES och dess implementering
i Europeiska unionen:
https://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/trade_regulations/KH7707262SVC.pdf

Skötselråd

http://www.terrariedjur.se/?page=caresheet

Det mesta av ovanstående innehåll är med tillstånd kopierat från Tropikföreningen Amazonas.

Copyright © tropikmassan.se