Beslut

2012-05-08

Dnr 31-4641/12

Enheten för sällskapsdjur

Christina Lindgren

Malmö Tropikmässa


Ansökan om undantag från bestämmelserna i 1 kap. 6 § samt 6-13 kap. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:16) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby

BESLUT

Detta beslut gäller för Malmö Tropikmässa den 26 maj 2012 i Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7, Mamö.

Jordbruksverket bifaller ansökan från Malmö Tropikmässa avseende dispens från de för reptiler, amfibier och akvariefisk specificerade utrymmeskraven i föreskriften DFS 2004:16, Saknr L 80.

NEDANSTÅENDE VILLKOR SKALL GÄLLA FÖR BESLUTET

Allmänna villkor

Särskilda villkor för reptiler och amfibier

Särskilda villkor för akvariefisk

ÄRENDET

Joachim Ljungström har ansökt om undantag från bestämmelserna i 1 kap. 6 § samt 9-13 kap. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:16, Saknr L 80) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby till Malmö Tropikmässa den 26 maj mellan 11.00-16.00 i Malmö.

SKÄL FÖR BESLUTET

I 1 kap. 6§ samt 6-15 kap. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:16, Saknr L 80) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby föreskrivs särskilda bestämmelser för hållande av reptiler, amfibier, fiskar, däggdjur och fåglar. Enligt 1 kap. 9§ samma föreskrift, kan Jordbruksverket medge undantag från dessa föreskrifter om särskilda skäl föreligger.

Mässan pågår under högst 6 timmar. Beslutet om undantag bör möjliggöra att flertalet reptiler, amfibier och fiskar transporteras och säljs i förvaringsbehållaren och att behovet av att hantera djuren inom ramen för mässan bortfaller. Jordbruksverket anser att det minskade behovet av att hantera djuren är ett tillräckligt skäl för att medge undantag från bestämmelserna i 9-13 kap. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:16, Saknr L 80) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby för dessa djurgrupper.

I utformningen av detta beslut har hänsyn även tagits till Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:10) om transport av levande djur, artskyddsförordningen (SFS 2007:845), rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem samt Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av djur, sperma, ägg och embryon.

I detta ärende har enhetschef Michael Diemer beslutat. Christina Lindgren har varit föredragande.

Michael Diemer

Christina Lindgren

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Observera att 2 kap. samt 3 kap. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:16, Saknr L 80) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby gäller för mässutställare som yrkesmässigt eller i större omfattning bedriver handel med djur. Denna kategori försäljare måste därför uppfylla de krav på utbildning som framgår av ovan nämnda föreskrift. Dessutom krävs tillstånd för den som yrkesmässigt eller annars i förvärvssyfte bedriver handel med de växt och djurarter som finns upptagna i bilaga 1 Artskyddsförordningen (2007:845) eller anges i bilaga A eller B till rådets förordning (EG) nr 338/97.

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:16, Saknr L 80) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby omfattar även foderdjur.

Rekommendationer avseende levnadssätt, omgivningstemperatur och luftfuktighet finns i bilagorna till DFS 2004:16, Saknr L 80.

Enligt 44 § artskyddsförordningen (2007:845) måste mässarrangören underrätta Länsstyrelsen senast fyra veckor innan mässans genomförande om levande djur av de arter som i bilaga 1 i artskyddsförordningen har markerats med med N eller n och levande djur av arter som anges i bilaga A eller B till rådets förordning (EG) nr 338/97 ska förevisas för försäljning på mässan.

Kopia:

Länsstyrelsen i Skånes län djurskydd

Länsstyrelsen i Skånes län artskydd

Naturvårdsverket artskydd[1] ffa.:

  • - Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2010:2) om transport av levande djur
  • - Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:16, Saknr L 80) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby
  • - Artskyddsförordningen (SFS 2007:845) samt rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem
  • - Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av djur, sperma, ägg och embryon